Schronisko przy Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Kętrzynie ul. Poznańska 21, 11-400 Kętrzyn – zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej schroniska zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego: http://schronisko.pceketrzyn.pl

Data publikacji strony internetowej: 21.06.2021 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 21.06.2021 r.

Status pod względem dostępności:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

– część plików nie jest dostępna cyfrowo;

– część odnośników może nie być wyróżniona.

Dokłada się wszelkich starań, aby na bieżąco usuwać stwierdzone bariery na stronie internetowej:  http://schronisko.pceketrzyn.pl

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test-European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, ze strona http://schronisko.pceketrzyn.pl spełnia wymagania w 99,90%

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z osobą kontaktową, którą jest koordynator ds. dostępności w Starostwie Powiatowym
w Kętrzynie i powiatowych jednostkach organizacyjnych. Kontakt: Starostwo Powiatowe w Kętrzynie, Plac Grunwaldzki 1, 11-400 Kętrzyn, tel. 89 751 17 57, e-mail: rafal.jakubczak@starostwo.ketrzyn.pl Tą samą drogą można składać wnioski
o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie którego elementu strony internetowej dotyczy oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu
7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie z informacją
o terminie realizacji, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Link do Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

 

 

STATUS DOSTĘPNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ:

Do budynku prowadzi 1 wejście główne, od strony południowej placówki (wjazd od ulicy Poznańskiej pod górę).

Wejście przystosowane jest dla osób niepełnosprawnych ruchowo (na wózkach).

Dla tych osób możliwość kwaterowania znajduje się na poziomie pierwszym, pozostałe poziomy są niedostępne dla osób niepełnosprawnych.

Przed wejściem głównym do schroniska znajduje się parking, z wyznaczonym 1 miejscem parkingowym dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku brak jest windy.

DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNO – INFORMACYJNA

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. (przesyła dźwięk bezpośrednio do aparatu słuchowego osoby słabosłyszącej).

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Tłumacz języka migowego – w budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się (osoby głuche i głuchonieme) mogą komunikować się ze Schroniskiem przy PCE Kętrzyn za pomocą:

  • poczty elektronicznej – schronisko@pceketrzyn.pl
  • przesyłania wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem komunikatora internetowego na stronie www.pceketrzyn.pl w zakładce „Facebook”;
  • telefonu – numer 665 542 005

UWAGA!

W przypadku korzystania przez osoby uprawnione z pomocy tzw. osoby przybranej, czyli osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumiewania się z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw, wizyta w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie nie musi być wcześniej uzgadniana.